Thực hiện công văn số 1692/BVHTTDL-TĐKT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/5/2021 về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên vừa có Công văn gửi các phòng, đơn vị thuộc Sở; đơn vị cơ sở triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu hòng, đơn vị thuộc Sở; đơn vị cơ sở Căn cứ các Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” (Nghị định số 89/2014/NĐ-CP); Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” (Nghị định số 40/2021/NĐ-CP) (văn bản hợp nhất 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021 hợp nhất 02 Nghị định), tổ chức triển khai các nhiệm vụ:

Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 89/2014/NĐ-CP và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” qua các hình thức như Cổng thông tin điện tử, cuộc họp để đông đảo nghệ sĩ, diễn viên biết và làm hồ sơ (nếu đủ điều kiện).

Tiến hành rà soát thành tích các cá nhân trong đơn vị có đủ tiêu chuẩn (theo Nghị định 89/2014/NĐ-CP và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP) để lập hồ sơ trình xét danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Thành lập Hội đồng cấp cơ sở, xem xét, thẩm định, trường hợp đủ điều kiện theo quy định hoàn thiện hồ sơ, chuyển Sở xem xét tham mưu trình Hội đồng cấp tỉnh (Hội đồng cấp cơ sở thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 89/2014/NĐ-CP).

Các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 đảm bảo theo quy định gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Qua phòng Nghiệp vụ Văn hóa) trước ngày 10/6/2021 để trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét, thẩm định đảm bảo đúng thời gian quy định.

Đồng thời, Giao Phòng Nghiệp vụ Văn hóa phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu rà soát các hồ sơ đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện tham mưu thành lập Hội đồng cấp tỉnh xem xét quyết định (Quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 89/2014/NĐ-CP).

Có các văn bản đính kèm Tại đây./.

http://svhttdldienbien.gov.vn/

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 85.977
   Online: 63
   °